Výhody FB pro města a obce – výsledky ankety

U jednoho z našich klientů, menšího města s cca 4500 obyvateli, jsme po roce fungování FB zjišťovali spokojenost fanoušků s Facebook profilem města a komunikací na něm. K průzkumu jsme využili menší anketu formou anonymního online dotazníku. I když našim primárním cílem bylo zjistit, jak je FB města vnímán, s čím je spokojenost a na čem naopak ještě zapracovat, výsledky jsou obecně zajímavé a mohly by být inspirací pro další obce a města.

Zlepšení informovanosti občanů po založení profilu města

Jednoznačně vyzněla otázka zaměřená na porovnání informovanosti občanů v porovnání se stavem před založením stránek města na FB. Téměř 75% respondentů v anketě potvrdilo, že dostávají více informací, rychleji a cítí se lépe informováni od založení profilu. Zbylí respondenti se rozdělili do skupin, které sice dostávají stejné množství informací, ale buď rychleji nebo pohodlněji. Nikdo neuvedl, že byl na tom stejně co se týče informovanosti.

Lepší přísun informací byl rovněž nejčastěji označován v položce „největší přínos Facebooku pro město“, kde tuto možnost označilo více než 40% občanů zapojených do ankety.

Frekvence sledování příspěvků a reagování

Navzdory četným průzkumům, které nám říkají, jak strašně moc času trávíme na FB, fanoušci města nejčastěji označovali, že novinky sledují asi jedenkrát týdně. Tuto možnost zvolilo téměř 40% respondentů. Přibližně čtvrtina se našla v odpovědi 2 – 3 krát týdně. Zbylé odpovědi s vyšší či nižší frekvencí měly všechny méně než 15%.

Mírným překvapením bylo, že celkem dost fanoušků nechce na příspěvky reagovat a chtějí se jen informovat. K této možnosti se přiklonilo přes 20%. Nás zaryté marketéry může těšit, že zbylých více než 80% respondentů reaguje, když je příspěvek zajímá, nebo mají náladu.

Zajímavost témat

Samozřejmě nás taky zajímalo, o jaká témata mají fanoušci města zájem. Odpovědi k této otázce byly značně diverzifikovány a žádná odpověď nezískala výraznější převahu. K velmi zajímavým tématům ale nepochybně patří:

  • Novinky ohledně kulturních a společenských akcí
  • Fotografie z různých akcí
  • Informace z okolí města
  • Informace z aktuálního dění ve městě (rekonstrukce, přerušení dodávek elektřiny…)

Následující odpovědi byly méně označované, nicméně bylo zřejmé, že i tyto mají své publikum:

  • Novinky z oblasti sportu (sportovní akce, úspěchy místních sportovců)
  • Administrativní informace (výběrová řízení, veřejné zakázky…)

Potřeba interakce

Celý dotazník provázela potřeba interakce fanoušků. Možnost ptát se a interaktivně komunikovat se zástupci města byla jako největší přínos městského FB označena přibližně třetinou občanů a stala se tak po „lepším přísunu informací“ druhým nejčastěji označovaným přínosem.

Respondenti měli na závěr možnost napsat cokoliv, co chtěli a nemohli to napsat jinde. Fakt, že většina tuto možnost nevyužila si vysvětlujeme tak, že dotazník byl zpracován dobře a pokrýval oblasti, kde se fanoušci chtěli vyjádřit :-). Nicméně dostali jsme zde jeden zajímavý námět – Byl by zájem mít na FB více možností reagovat na otázky, které mohou ovlivnit život ve městě. Realizace různých průzkumů a anketních otázek typu „Je podle vás slyšitelnost městského rozhlasu dostatečná?“ je tedy zajímavá.

Sociologické informace

Zde nedošlo k ničemu příliš překvapivému – do ankety se nám zapojili fanoušci přibližně stejného rozložení mezi muže a ženy a dále mezi jednotlivé věkové kategorie, jako máme deklarováno ve statistikách profilu. V našem případě, kdy naši fanoušci jsou ze 60% ženy a většina má mezi 18 – 40 let, byly tyto skupiny i nejčastějšími respondenty ankety.

Zajímavé ale bylo, že odpovídali výhradně obyvatelé města. I když máme asi třetinu fanoušků, kteří ve městě nebydlí, pouze z něho pocházejí nebo mají k němu jiný vztah, ochotu vyplnit krátký dotazník měli pouze obyvatelé.

Závěrem krátké hodnocení

Potěšilo nás, že výsledky ankety celkem korespondují s našim odůvodněním, proč je FB výhodný pro města a obce a ukázal, že řešení Facebooku má pro města význam. Informovanost občanů je po založení profilu mnohem vyšší a stačí přispívat 2 – 3 krát týdně, nebo minimálně jednou týdně. Je dobré držet tematickou rozmanitost příspěvků, protože každou skupinu fanoušků zajímá něco jiného a nezapomínejte na interaktivitu – odpovídejte na dotazy a komunikujte!